Bilo koji student koji želi da proučava Hermetičke Nauke mora ne samo da poseduje osnovno  znanje o običnoj anatomiji, već takođe mora da bude sposoban da dovede u vezu svoje znanje o običnoj medicinskoj nauci sa svojim potrebama

Hermetičke fiziologije da bi razumeo Finije siline prirode koje će ga osposobiti da postane svestan onoga što Mistična anatomije jeste. Doktrine najprominentnijih mistika, od kojih su većina bili ili medicinari ili praktikovali medicinsku veštinu, poput Paracelziusa, Van Helmonta, Albertus Magnusa, Corneliusa Agrippe, Postelusa,Cardana, Robertus de Fluctibusa, Mesmera i drugih, smatrale su da Mesec, u izvesnom smislu,ima najveću moć.

Mistično kretanje deteta u majčinoj utrobi je obeleženo različitim fazama tokom 9 meseci kroz koje dete prolazi do svog rođenja. Uticaj meseca je ženskog karaktera. Ti uticaji deluju na simpatičke nerve, senzitivne nerve i na srce, vagus (lat: Nervus vagus – prim.prev.). Vagus izlazi iz četvrte moždane komore. Pre nego što napusti lobanju formira jedan važan cervikalni nerv, a posle napuštanja lobanje širi se poput reke u dugi elastični pleksus nodosus, ili ganglijski cervikalni vagus. Odatle on ide duž obe strane karotidnih arterija i blizu simpatetičkog nerva, iza bronhijalne cevi i duž jednjaka do epigastriumske šupljine i područja karlice. Tokom svog kretanja tesno se meša sa simpatetičkim nervom i celim simpatetičkim sistemom.


Utemeljivši se tako uz pomoć obične anatomije, možemo sada razmotriti mističnu anatomiju ljudskog bića (muškog i ženskog) i OBRAZLOŽITI (nebeski, hermetički ili bilo kako drugačije) metode i motive i svrhe IZVOĐENJA.


Izvođenje je „ČUDO“! A Čudo je uvek BOŽANSKO, nije važno kakav izgled će preuzeti u ograničenom pogledu ljudi!
ČIN, koji se nalazi u osnovi toga i u čijem ispunjenju se sadrži IZVOĐENJE, pod ljagom je koju su na njega bacilli zabludeli fanatici i objasnili ga kao pretpostavljenu posledicu imaginarnog Pada Adama i Eve, i povezan sa Padom Anđela!
Bestidno je to bilo smatrano Činom Srama!
Ali Drevni Majstori Hermetičke Nauke koji su istraživali čuda prirodnog sveta i čuda i misterije natčulnog sveta, ti koje su smatrali Crnim Magičarima, molili su se pognuti u dubokoj samoponiznosti pred „IDEJOM BOGA“, uzdižući se tako u Svetaštvo, gledajući prirodu i SVA njena ISPOLJAVANJA i materijalizacije natčulnog, očima različitim od očiju običnih ljudi i filozofa. Oni su bili osposobljeni na duhovan način da proniknu u istinu stvarnog značenja Izvornog Pada Anđela, Izvornog Pada Adama i Eve.

Majstori Hermetičke Nauke drže da je moguće, ispravnom primenom značenja „Prvobitnog Greha“ i „Pada Anđela“, da se zadrže u magijskoj umetnosti, tj. Seksualne Magije, Natprirodnog S.E.E.D.S. delujući u svakom i kroz svako biće, u svrhu razumevanja „SAMOG BOGA“, i „UJEDINJENJA S BOŽANSKIM“! — Ovo je nazivano velikim činom Transmutacije Reproduktivne Energije. Ova Velika Misterija je takođe sadržana u Euharistiji Crkava. Ona je Hermetička Misterija. Ona je skrivena iza zastora.

Zastori su korišteni od Crkve i od Hermetičke Nauke. Hermetička Istina, u potpunosti
razotkrivena, nije nikad štampana ili javno obelodanjena.


Sa ovim jasnim razumevanjem možemo da nastavimo sa davanjem definicije onih Finijih Silina Prirode koje će nas voditi do toga da razumemo šta Mistična Anatomija jeste. Hermetička Nauka nas uči da je simpatetički nerv Šiva vīnā (takođe Kālī vīnā), t.j. Stvaralački Božji Žičani Instrument. Ovo je simbolično predstavljeno harfom. Na simpatikusu se svira tantrikama, tekstovima o šakti, ili obožavanju ženske energije. Nervna vlakna, ili se u Istočnoj Hermetičkoj Nauci nazivaju nādīji-ma.


Tri glavna nadija su:


a) Sušumnā u centralnom kanalu kičmene moždine i medulla oblongate.
b) Idā na levoj strani od sušumne.
c) Piñgalā na desnoj strani od sušumne.


Ovi nadiji kreću od Adžñâ Lotosa (trivenî Pleksus) i ujedinjuju se u tačci između obrva, iznad nosa. Ida je negativna i odgovara MESECU, a pingala je pozitivna i odgovara SUNCU. Ida teče levom nozdrvom, pingala desnom. Pored ova 3 najvažnija pomenuta nadija postoje i drugi. Svih 14 nadija su: sušumnā, piñgalā, idā, gāndārî, hastijivikā, kuhu (generativni), sarasvatî, pusā, śañkinî, pajasvinî, vārunî, alambusā, viśvodarî i jaśasvinî.


Citta je princip razmišljanja.


Istočno hermetičko ime za mrežu izukrštanih nerava je „Lotos“ [padma ili čakra].


Lotosi su psihički centri tela, unutar kojih su smešteni moć i životna energija. Postoje 42 Lotosa od kojih su 7 od naročite vrednosti i važnosti za praktične svrhe.


1) Mûlâdâra Lotos, gde je „sklupčan“ kundalini nadi u osnovi sušumne u sakralnom pleksusu. To je latentna, odnosno uspavana, moć Najuzvišenijeg Života. Obuhvata 3 kanala, odnosno srži, idu, pingalu i sušumnu, odnosno MESEC, SUNCE i VATRU, odnosno NEGATIVNO, POZITIVNO i JEDINSTVO TOGA DVOGA i njegov REZULTAT. Solarni pleksus. Coeliacus. Božiji instrument. Znan je kao „Osnovni Lotos“ ili „Osnov života“! Energija koja okružuje ovaj Lotos je Klica Ljubavi, a cela kombinacija se zove muladara Lotos koji ima 4 latice.


2) Svadistâna Lotos ima 6 latica.
3) Manipûra Lotos ima 10 latica. On je smešten ispod pupka.


4) Anáhata Lotos sa 12 latica (listova) je u srcu. Unutar ovog Lotosa prebiva plamen vâna-liñge!


5) Višûda Lotos ima 16 latica.


6) Adžñâ Lotos između očiju na mostu nosa ima 2 latice. Sušumna ide od sakralnog pleksusa kroz kičmenu moždinu, do desne strane adžna Lotosa (pingala) i odatle prelazi na levo od adžna Lotosa (ida). Pingala ide od leve strane adžna Lotosa ka desnoj strani nozdrva.


7) Sahasrâra Lotos, Lotos sa 1000 latica, je u osnovi nepca.
Ha je MESEC ili ida; tha je SUNCE ili pingala; ha-tha je jedinstvo prane i apane ispod pupka.

Otuda ha-ta-joga. ON-ONA-sjedinjenje iliti koitus.

 


Prâna ide od srca na dole, apana ide od anusa na gore.
Ovo što je izloženo o hermetičkoj, iliti mističkoj, vrednosti simpatetičkog nervnog sistema, o čemu škole nauke znaju veoma malo, oblikuje most koji povezuje grub i materijalni koncept ljudskog tela (Mikrokosmos) sa višom i skrivenom, odnosno ezoteričnom i hermetičkom, koncepcijom finijih silina ljudske prirode.
I kako je u Mikrokosmosu, tako je i u Makrokosmosu!
U Macrocosmosu mi tako nalazimo (ezoterički, odnosno hermetički govoreći) Sedam Silina, ili Sedam Centara Moći.
Svejedno da li bi to bilo7 loka (sfera egzistencije u večnosti), ili 7 tatvi (razlozi egzistencije: Ja sam Ja ) ili čitav niz od Sedam.
Ili svejedno da li su one makrokosmičke Siline, ili mikrokosmičke Siline, one su uvek u istom redosledu i odnosima.


Sedam tatvi su:


Ādi-tatva, primordialna univerzalna sila koja izvire na početku manifestacije, odnosno „prokreativnog“ perioda iz večitog neizmernog SAT, osnove SVEGA. To odgovara Auričkom Jajetu koje okružuje svaku planetu, kao i svakog čoveka. To je Silina koja potiče od Prvog, odnosno Nemanifestovanog Logosa! Ekvivalentan SUNCU! Otac! Vater!
Anupadaka-tatva, prvo razdvajanje na planu bića, bez roditelja, Bog Brama rođen bez oca ili majke, iskočio iz onoga [sic] što je izraslo iz Višnuovog pupka. Ekvivalentan MESECU. Logos-Sin! Sohn!
Ākâša-tatva, to je ono odakle sve religije kreću: Jupiter, Indra, Otac Etar, pneuma, ili
Manifestovani Logos, i biblijski Sveti Duh! (Heilige Geist) Ekvivalentan Saturnu.
Vâju-tatva, vazdušni plan; tedžas-tattva, plan naše atmosfere; apas-tatva, tečna supstanca vode; pritivī-tatva, čvrsta supstanca zemlje.
Ovih zadnjih četiri odgovaraju četiri elementa.

Vaju odgovara Vazduhu i Jupiteru;
Tedžas (agni) odgovara Vatri i Marsu;
Apas odgovara Vodi i Veneri;
Pritivi odgovara Zemlji i Merkuru.
Po Mističnoj Anatomji akaša-tatva je smeštena u mozgu; tedžas-tatva u ramenima; vaju-tatva u pupku; apas-tatva u kolenima; pritivi -tatva u donjoj strani stopala.

Dalje po Mističnoj Anatomiji:

Slezina odgovara liñga śarīri,
Jetra odgovara kāmi.
Srce odgovara to prāni.
Corpora Quadrigemina odgovara kama-mani.
Hipofizi odgovara mana antakarani,
Pinealnoj žlezdi odgovara mana, i kada to dotakne kundalini, to postaje budi-mana ili Božanska Misao.

Od naročite važnosti u Mističnoj Anatomiji je hipofiza u osnovi mozga. Hipofiza, odnosno Hypophysis Cerebri, povezana je sa pinealnom žlezdom, odnosno Conariumom. I Hypophysis Cerebri i Conarium su pokriveni sivim peskom koji se naziva Acervulus Cerebri. Ovaj persak, o kojem škole psihologije ne umeju ništa da kažu, nalazi se u čoveku samo nakon što je on, ili ona, u starosti od 7 godina.
Ovaj pesak je od najveće mističke vrednosti. Povezan je sa stvaranjem SAT, ultimativnom Biti Svega. – U odnosu je sa Centralnim Organom SVIH FLUIDA, W.O.M.B.-om (Womb na engleskom znači materica – prim.prev.), i u materici je prana, Veliki Arhitekta deteta. Prana je takođe u vazduhu, i absorbuju je sva stvorena živa bića. Sve bi bez prane umrlo. Prana je u vazduhu, ali je takođe tamo gde vazduh nije u stanju da prodre.
Ona je nezavisna od vazduha, dok je međutim vazduh zavisan od prane. Prana se rađa od Atmana (Atem Gottes). Ona se pojavljuje iz atmana, baš kao što se senka pojavljuje od tela.
Mi absorbujemo pranu vazduha u svakom našem udahu. Ali mi možemo istrenirati naše disanje da absorbuje, udiše, veću količinu prane od one koja je obično potrebna za naš svakodnevni život.
I ovu dodatnu pranu sposobni smo da skladištimo u našim nervnim centrima, Lotosima ili Pleksusima, do onog momenta kada nam bude ponovo potrebna za specijalnu upotrebu. Ova funkcija može biti upoređena sa SKLADIŠTENJEM materijalističkog elektriciteta u lajdensku bocu. Kroz ovu svojevoljnu svesnu akulumaciju dodatne prane u našem telu, fizičko telo razvija siline koje su pre ležale uspavane u njemu. Osobe koje su akumulacijom dodatne prane razvile ove posebne Siline pomoću specijalnog treninga mogu postati sposobne da prenesu, izdahnu,
rasprše dalje, predaju (deo) svoju vlastitu skladištenu Pranu drugima. Ovo se naziva, a za to se i koristi, pranično lečenje i od strane Theodor Reuss-a sistematizovano je pod imenom „pranaterapija“ godine 1893. Rasprava na ovu temu objavljena je 1893. u magazinu iz Hanovera koji je objavljivao Dr. Huebbe-Schleiden, i koji se zvao Die Sphinx, a potpisana je pseudonimom „Theodor Regens.“ – Ova rasprava je kasnije publikovana kao posebna knjižica nazvana Pranātherapie.

Merlin.

I.N.R.I.

Seksualna magija-okultizam savremenog doba

Fejsbuk Komentari
Baner

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo vas unesite vaše ime ovde